تاییده بهداشت مخازن فوم دار از ظرفیت 100لیتر تا 20000لیتر را در ز یر مشاهده میفرمایید: