در زیر تصویر پروانه استاندارد مخازن پلی اتیلن شرکت شادمان مخزن را ملاحظه میفرمایید: