در زیر جدول ابعاد و اندازه مخازن افقی شادمان مخزن درج شده است:

کلیه ابعاد به سانتی متر.