در زیر تصویر برخی از مخازن عمودی شادمان مخزن را مشاهده میکنید: