در زیر جدول ابعاد و اندازه مخازن عمودی شادمان مخزن را مشاهده میکنید: