در زیر شرایط نصب و استفاده از مخازن عمودی را ملاحظه میکنید.رعایت کلیه این شرایط جهت بهره برداری مطلوب و جلوگیری از مخازن پلی اتیلن الزامی و حیاتی است.عدم رعایت این شرایط باعث آسیب به مخازن پلی اتیلن میگردد.