در زیر جدول ابعاد و اندازه مخازن IBC شادمان مخزن درج شده: