در زیر تصاویر مخازن IBC هزار لیتری شادمان مخزن را مشاهده میکنید:

مخزنIBC نیم فریم:

 

در زیر تصویر مخازنIBC هزار لیتری تمام فریم شادمان مخزن را مشهاده میکنید: