آیا مخازن پلی اتیلن قابلیت استفاده تحت فشار را دارند؟

تحت فشار- شادمان مخزن

خیر مخازن پلی‌اتیلن نباید در معرض  هیچ فشار داخلی یا خارجی قرار بگیرند. این مخازن فقط جهت نگهداری مایعات طراحی و تولید میگردند.