چرا قیمت مخازن افقی نسبت به مخازن عمودی بیشتر است؟

مخازن افقی به دلیل داشتن پایه ها و قسمت هایی که برای شکل گرفتن، مواد بیشتری در آن ها استفاده میشود. وزن بیشتری دارند و در نتیجه قیمت بالاتری نسبت به مخازن عمودی دارند البته این بالاتر بودن دلیل بر کیفیت یا طول عمر بیشتر نیست.