از قرار دادن هرگونه اجسام روی مخازن خودداری نمایید.