فرم زیر را تکمیل کنید. در صورتی که شرکت شادمان مخزن نیاز به استخدام نیروی انسانی داشته باشد، افرادی که اطلاعات خود را از طریق فرم ارسال کزدند در الویت می باشند.