آیا با توجه به نصب شناور(فلوتر)

 نیازی به نصب هواکش اطمینان میباشد؟

بله هواکش اطمینان در هر صورت باید نصب شود. هواکش اطمینان بمنظور از بین بردن فشار مثبت (زمانی که آب وارد مخزن میشود که اگر شناور یا پمپ آب را قطع نکند آب خارج و جلوی فشار ورود آب به مخزن را میگیرد)و فشار منفی (زمانی که آب از مخزن خارج میشود هوا را جایگزین میکند) استفاده میشود.

 

تماس با ما

واتس آپ واحد فروش

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام ما را دنبال کنید

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها