در هنگام نصب، و موارد نصب دقت نمایید و نکات نصب را به نصب کننده محترم اطلاع دهید یا ایشان را ملزم نمایید که نکات نصب را رعایت کنند.

کامل کردن فرم، حداکثر تا 48 ساعت بعد تاریخ فاکتور الزامی میباشد. در غیراینصورت محصول فاقد گارانتی است.